Her kjører Vegar Eriksen doser i noe som er mangelvare på mye av Østlandet: Et godkjent mottak med plass til 1,3 million kubikkmeter rene masser. Se hvor massemottaket er, og hvem som styrer det.

Tekst og foto: Jørn Søderholm

Dette er Thorbjørnrød ved Fredrikstad. Det ser ut som “tilfeldige” hauger av jord og stein, men er i realiteten noe som mangler i hele regionen: En godkjent mottaksplass for rene masser. Det er langt fra tilfeldig. To millioner tonn gjenbruksmasser skal gjøre dette til nytt jordbruksareal.

– Velkommen til oss. Her tar vi imot rene masser fra hele distriktet rundt Fredrikstad, Råde og Sarpsborg, sier Vegar Eriksen i Råde Graveservice AS. 

Vegar Eriksen i Råde Graveservice AS
Vegar J. Eriksen i Råde Graveservice AS. (Foto: Jørn Søderholm)

Han trives godt bak spakene i doseren, som er en viktig maskin her på massemottaket.

Råde Graveservice åpnet massemottaket i fjor, og er nå i full drift.

Cat D6 doser på massemottak
Cat D6 doseren har blitt avløst av en tilsvarende ny maskin etter at vi besøkte anlegget. (Foto: Jørn Søderholm)

Mottak for rene masser

Thorbjørnrød er et godkjent mottak og deponi for rene masser. Mottaket ble godkjent av Fredrikstad kommune og Statsforvalteren i 2022. Det er ganske stort, med plass til å lagre ganske mye masser. Nærmere bestemt omkring 1,3 millioner kubikkmeter. Eller rundt to millioner tonn.

– Vi er glad for å være i gang med massemottaket på Thorbjørnrød. Her er det gjort en grundig jobb med tilrettelegging og godkjenning av et godt massemottak. Vi er stolte over å kunne tilby noe som er mangelvare i distriktet, sier daglig leder Terje Andersen i Råde Graveservice. 

Å få godkjent et område som massemottak er ingen tilfeldighet. Bak godkjenningen ligger en omfattende og komplisert prosess. I tillegg til kunnskap og innsats fra egne ansatte har Råde Graveservice hatt et godt og nært samarbeid med Multiconsult i Fredrikstad.

Råde Graveservice investerer totalt rundt 30 millioner kroner i mottaket. 

Thorbjørnrød massemottak
Thorbjørnrød massemottak, sett fra innkjøringssiden. Feltet nede t.v. er kalkpælet for å stabilisere grunnen. (Foto: Jørn Søderholm)
Thorbjørnrød massemottak
Thorbjørnrød massemottak sett fra motsatt side. Med 1,3 millioner kubikkmeter rene masser skal dette bli nytt jordbruksareal. (Foto: Jørn Søderholm)

Dreneringsgrøfter med sprengstein

I bunnen gjennom hele området ligger en stor drensgrøft, fylt med sortert sprengstein pakket inn i duk. Det gir en effektiv og kontrollert drenering av nedbør og avrenning fra området. Grøftene leder alt vann inn i flere sedimenteringsdammer, der sand og sedimenter fanges opp og slipper det rensede vannet inn i overvannsgrøfter.

Det er viktig å understreke at Thorbjørnrød er et mottak for rene masser. Det vil si jord, stein, sand og leire helt fritt for forurensninger.

Det blir nøye kontrollert: 

  • Masser som leveres skal være rene, prøvetatt og dokumentert av den som leverer masser.
  • Mottaket følger med på hvert eneste lass, både manuelt og med kameraer på vektstasjon i innkjøring.
  • Kontrollprøver tas av hvert 100. lass, og analyseres som en ekstra sikkerhet.
  • Avrenningsvann fra mottaket analyseres både automatisk i målestasjon og ved manuelle rutinemessige prøver. 

På Thorbjørnrød tar Råde Graveservice AS imot rene gravemasser fra både egne prosjekter og fra eksterne entreprenører. Fredrikstad kommune er en av kundene her. Mottaket er i utgangspunktet et tilbud til profesjonelle kunder. Private kunder vil det bare unntaksvis bli åpnet for, ettersom det i slike tilfeller ofte mangler dokumentasjon på at massene er rene. 

Trygt for omgivelsene

Hjullaster og dumpere
Råde Graveservice har flere maskiner i drift på massemottaket. Deriblant to dumpere og én hjullaster. (Foto: Jørn Søderholm)

Det er altså et grundig regime som sikrer at massemottaket ikke tilfører forurensninger. Her er det også gjort et grundig arbeid for å sikre omgivelsene. På Thorbjørnrød skal det fylles opp mellom to åsrygger. I sydenden av fyllingsområdet var det dypt ned til fjell, og meget bløte leiremasser. 

Dette ble sent i fjor høst stabilisert gjennom kalksementpæling av et større område mot syd.

Mottaket på Thorbjørnrød tilhører to gårder i området. Mens mottaket er i aktiv drift betaler Råde Graveservice grunnavgift til de to grunneierne. Når området er fylt opp i henhold til planen skal det bli nytt jordbruksareal her.

– Det har vært skog her tidligere. Nå ønsker fylket og kommunen å gjøre området om til jordbruk, og vi skal prøve å få mest mulig jordbruksareal ut av området. All skogjorda har blitt lagt på mellomlager. Når det er fylt opp til planlagt høyde legger vi på skogjorda og annen overskuddsjord fra andre byggeprosjekter der jorda bygges ned. Kommunen vil også medvirke til at overskuddsjord leveres her. Sammen bidrar vi til en god utnyttelse av rene overskuddsmasser, sier Terje Andersen. 

Cat D6 doser
Cat D6 doseren har blitt avløst av en tilsvarende ny maskin etter at vi besøkte anlegget. (Foto: Jørn Søderholm)

Varighet

Det første lasset ble tippet på Thorbjørnrød i 2022. Råde Graveservice regner med at det vil ta 12-14 før området er fylt opp. Til den tid har selskapet et nytt mottak klar: Onsøy Pukkverk, 3-4 kilometer unna.

– Der skal det fylles igjen når vi er ferdige med å ut stein til nullpunktet, omtrent samtidig med at Thorbjørnrød er fylt opp. Akkurat hvor lang tid det tar er avhengig av tilgang og etterspørsel. 12-14 år kan være et godt tips i dagens marked, sier Terje Andersen i Råde Graveservice.