Velde Asfalt leverte ut over én million tonn asfalt i 2023. Nær 300 000 tonn var gammel asfalt gjenbrukt i produksjon av ny asfalt. Endringer i håndboken N200 gjør gjenbruksasfalt mer aktuelt framover. – Veldig stolt av det vi får til med bærekraftig veibygging og kutt i miljøutslipp, sier daglig leder Erik Grimm-Strømme i Velde Asfalt.

Tekst: Jørn Søderholm

Velde-konsernet er en av landets største aktører innen pukk, asfalt, betong – samt innen gjenvinning av disse. Velde var tidlig ute med et anlegg for vask og gjenvinning av gravemasser, der gravemasser etter rengjøring og behandling selges ut som miljøpukk.

Anlegg for massevask
Veldes anlegg for vask og sortering av masser.

Velde Asfalt driver både produksjon og utlegging av asfalt ut fra seks avdelinger: 

  • Sandnes
  • Gismarvik
  • Agder
  • Bergen
  • Halden
  • Oslo

Velde Asfalt sine avdelinger har fokus på å levere miljøasfalt hvor andel gjenvinning er høyt og asfalten produseres som lavtemperaturasfalt. Flere av avdelingene til Velde har asfaltverk som kan produsere asfalt med gjenbruksandel langt over landssnittet, og alle verkene kan produsere lavtemperaturasfalt.

Asfaltutlegging

Sistnevnte produseres med 15-20 grader lavere temperatur enn tradisjonell asfalt. Det reduserer energiforbruket og gir et bedre arbeidsmiljø i utlegging, spesielt i tunnel.

I tunnelprosjektene Ryfast og Eiganes har Velde Asfalt lagt lavtempereraturasfalt med 50 prosent innslag av gjenvinning. 

Returasfalt i ny asfalt

Noe returasfalt benyttes som råstoff i all asfaltproduksjon, ikke bare i den såkalte miljøasfalten. Veldes asfaltfabrikker opererer med store forskjeller i hvor mye returasfalt som går inn i produksjonen. Den potensiele tilsetningsandelen varierer fra 20 til 80 prosent, med et snitt totalt på all produksjon på 27-29 prosent. 
 
– I 2023 passerer vi en million tonn asfalt, og ny all time high. Det er en meget stor produksjon. Vi er fra før store i vest og sør. I etter at vi i fjor kjøpte asfaltavdelingene i Oslo og Halden fra Skanska har vi også bygget en betydelig virksomhet på Østlandet. I alle avdelinger ser vi en økende interesse for miljøasfalt med større innslag av gjenbruksasfalt. Det er en veldig hyggelig utvikling å være med på, sier Erik Grimm-Strømme.

Erik Grimm Strømme
Erik Grimm Strømme, daglig leder i Velde Asfalt.

Han tiltrådte som daglig leder i Velde Asfalt i midten av oktober 2023. Da kom han fra stillingen som regionleder i Veldes nye region Østlandet. Grimm-Strømme (33) har en master fra NTNU, og har erfaring fra Skanska og Veidekke før Velde. 

Årlig krever asfaltproduksjon store ressurser i form av stein, bitumen og energi. Gjenvinning er dermed en god måte å spare både miljøet og kostnader. Å gjenbruke fresemasse i ny asfalt gjør også at denne ikke trenger behandles som avfall eller fylles i grøfter.

Revidert N200 om gjenbruksasfalt

Internasjonalt er det økende fokus på gjenvinning og mange land har allerede utstrakt bruk av gjenvinning i asfalt, med gode resultater. 
 
– Likevel er andelen gjenvinning av asfalt i Norge svært liten og begrenses av både regelverk og mangel på informasjon, sier Grimm-Strømme.

Asfaltutlegging - Velde Asfalt
Velde Asfalt leverte ut over én million tonn asfalt i 2023.

En relativt nylig revisjon av håndboken N200 i fjor gjør det mer aktuelt med gjenbruksasfalt. 
 
– Nå er det mer opp til entreprenør hvor mye gjenbruksasfalt som skal puttes inn. Vi kan i teorien putte inn så mye vi vil, så lenge vi kan dokumentere kvaliteten på den ferdig lagte asfalten. Det er vi glade for. Vi i Velde har historisk operert med en høy andel gjenbruksandel på ulike typer masser, og var tidlig ute med testing av gjenbruk, sier han. 

Kvaliteten dokumenteres gjennom labtest eller ved at det dokumenteres at fresemassen kommer fra kjente strekninger med asfaltkvalitet i tråd med trafikkbelastningen. Asfalt på E18 og andre hovedfartsårer er lagt med høyere kvalitet på tilslag enn asfalt på strekninger med lavere trafikkbelastning. 

Fresing og knusing av asfalt

Velde gjør sin egen bearbeiding med knusing av fresemasse og flak, som ender opp i en 0-11 eller 0-16 som brukes som råstoff i asfaltproduksjonen. Fresingen gjøres gjennom kontrakter med Statens vegvesen og fylkene, der gammel asfalt freses av før det legges ny asfalt. 
 
Haugen med ferdig knust og bearbeidet gjenbruksasfalt lagres tørt under tak. I produksjon av ny asfalt blir gjenbruksasfalten tilsatt som råstoff, parallelt med nytt tilslag (stein) og ny bitumen i en gitt resept. Knust asfalt som ikke inngår i produksjon av ny asfalt blir brukt i forkilingslag eller til andre byggeformål. 

– Tilgangen på knust asfalt har vært ganske jevn og stabil. Som det er nå får vi tak i all nødvendig returasfalt, og det er stort sett et overskudd. Det varierer lokalt på prosjekter, sier Erik Grimm-Strømme. 

Returasfalt og miljø

Men det kunne vært enda mer.

– Vi ser derimot dessverre at noe gjenbruksasfalt fra store prosjekter blir brukt inne på eget prosjekt. I form av for eksempel forkilingsmasse og lignende, i stedet for å sende massene til et asfaltverk for resirkulering, sier han.

Miljømessig mener Grimm-Strømme det hadde vært bedre å bruke det som returasfalt i ny asfaltproduksjon.

– Ja, helt klart mye bedre. Det er viktig å bruke de gjenbruksressursene vi har så høyt i næringskjeden som mulig, sier han.

Markedet framover ser lovende ut. Både endringene i N200 og et generelt økende fokus på gjenbruk i samfunnet gjør meg optimistisk.

– Jeg har stor tro på at bruken av gjenbruksasfalt går oppover, sier Erik Grimm-Strømme.